top of page

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POSTPRODUKCYJNY AIOPOST 

 

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, OBEJMUJĄCĄ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKĘ PLIKÓW COOKIES, WPROWADZONĄ PRZEZ DOM POSTPRODUKCYJNY AIOPOST (DALEJ „FILMVISION”).

 

ZASADY TE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE DO: 

 • OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z NAMI W FORMIE PISEMNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ;

 • PARTNERÓW BIZNESOWYCH;

 • OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W NASZYCH WSZYSTKICH PROJEKTACH;

 • OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ  

 

ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST FILMVISION - STUDIO FILMOWE Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY LINDLEYA 16, 02-013 W WARSZAWIE. PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, GDY JEST TO NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW (W TYM BIEŻĄCY KONTAKT NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY), W CELU REALIZACJI UMOWY (JEŚLI DOTYCZY), WYPEŁNIENIA CIĄŻĄCEGO NA NAS OBOWIĄZKU PRAWNEGO LUB GDY WYRAZISZ NA TO ZGODĘ. PRZYSŁUGUJE CI M.IN.. PRAWO: DOSTĘPU DO DANYCH, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRZENOSZENIA DANYCH, ICH USUNIĘCIA, COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE (JEŻELI DOTYCZY), ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU. JEŻELI PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA, PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH  DANYCH OSOBOWYCH? 

 

ADMINISTRATOREM, CZYLI PODMIOTEM DECYDUJĄCYM O TYM, JAK BĘDĄ WYKORZYSTYWANE TWOJE DANE OSOBOWE, JEST FILMVISION - STUDIO FILMOWE (DALEJ: „FILMVISION”) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-013) PRZY UL. LINDLEYA 16. MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z FILMVISION WYKORZYSTUJĄC DANE KONTAKTOWE – ADRES E-MAIL INFO@FILMVISION.PL LUB WYSYŁAJĄC PISMO NA ADRES FIRMY PODANY POWYŻEJ. 

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH  DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ? 

 

ZAWARCIE UMOWY 

FILMVISION PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY Z TOBĄ, TWOIM PRACODAWCĄ LUB PODMIOTEM, KTÓRY REPREZENTUJESZ – Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIENIA KONIECZNOŚCI PODJĘCIA ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA / ZAPYTANIA ORAZ NEGOCJOWANIA WARUNKÓW UMOWY (ART. ART. 6 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE, DALEJ: „RODO”). 

 

OBOWIĄZEK PRAWNY 

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH W CELU DOKONANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI ORAZ ARCHIWIZACJI TYCH DOKUMENTÓW PODSTAWĘ PRAWNĄ PRZETWARZANIA STANOWIĄ PRZEPISY PRAWA, W TYM PRZEPISY ORDYNACJI PODATKOWEJ I USTAWY O RACHUNKOWOŚCI (ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO). 

 

UZASADNIONY INTERES PRAWNY ADMINISTRATORA 

TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ PRZETWARZANE W RAMACH PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU SPÓŁKI (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO), KTÓRY STANOWI: 

 • UMIESZCZENIE TWOICH DANYCH W WEWNĘTRZNEJ BAZIE KONTRAHENTÓW PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ, CO UMOŻLIWI SPÓŁCE POZOSTANIE Z TOBĄ W KONTAKCIE ORAZ SKŁADANIE CI W PRZYSZŁOŚCI KOLEJNYCH OFERT WSPÓŁPRACY;

 • ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA PLANIE FILMOWYM POPRZEZ STOSOWANIE IMIENNYCH IDENTYFIKATORÓW LUB LISTY UCZESTNIKÓW;

 • PRZEPROWADZANIE AUDYTÓW;

 • PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW DLA CELÓW ARCHIWALNYCH;

 • TWORZENIE ANALIZ I STATYSTYK; 

 • PROWADZENIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO;

 • DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED EWENTUALNYMI ROSZCZENIAMI;

 • EGZEKWOWANIE WIERZYTELNOŚCI; 

 

CZY MUSISZ PODAĆ SPÓŁCE SWOJE DANE OSOBOWE? 

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH WYNIKA RÓWNIEŻ W PEWNYM ZAKRESIE Z PRZEPISÓW PRAWA (NP. W ZAKRESIE DANYCH POTRZEBNYCH DO ROZLICZENIA PODATKÓW). W PRZYPADKU NIEPODANIA PRZEZ CIEBIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH, PODJĘCIE Z TOBĄ WSPÓŁPRACY NIE BĘDZIE MOŻLIWE LUB BĘDZIE BARDZO UTRUDNIONE. PODANIE PRZEZ CIEBIE POZOSTAŁYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. 

 

JAKIE MAM UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH? 

 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ MOŻESZ ŻĄDAĆ OD SPÓŁKI: 

 • DOSTĘPU DO DANYCH; 

 • SPROSTOWANIA DANYCH: W PRZYPADKU, W KTÓRYM DANE SĄ NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEKOMPLETNE; 

 • USUNIĘCIA DANYCH: W PRZYPADKU, W KTÓRYM DANE NIE SĄ JUŻ NIEZBĘDNE DO CELÓW, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY ZEBRANE PRZEZ SPÓŁKĘ; GDY ZGŁOSISZ UPRZEDNIO SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TYCH DANYCH; GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM;

 • OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH: W PRZYPADKU, W KTÓRYM DANE SĄ NIEPRAWIDŁOWE – NA OKRES POZWALAJĄCY SPÓŁCE SPRAWDZIĆ PRAWIDŁOWOŚĆ TWOICH DANYCH; GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM, ALE NIE BĘDZIESZ CHCIAŁ/A, ABY ZOSTAŁY USUNIĘTE; GDY TWOJE DANE NIE SĄ JUŻ POTRZEBNE SPÓŁCE, ALE MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DO OBRONY LUB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ; LUB GDY WNIESIESZ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH – DO CZASU USTALENIA, CZY PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY SĄ NADRZĘDNE WOBEC PODSTAWY SPRZECIWU;

 • PRZENIESIENIA DANYCH: W PRZYPADKU, W KTÓRYM DANE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z TOBĄ LUB NA PODSTAWIE ZGODY PRZEZ CIEBIE WYRAŻONEJ, A PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY. MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ADRES: BIURO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA). 

 

W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH  DANYCH? 

 

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH PRAW, MASZ PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, GDY:
• PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU, I/LUB DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH, A SPRZECIW JEST UZASADNIONY PRZEZ TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ;
• TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. 

 

KOMU FILMVISION UDOSTĘPNIA TWOJE DANE OSOBOWE? 

 

FILMVISION MOŻE UDOSTĘPNIĆ TWOJE  DANE OSOBOWE: 

 • OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W PROCES PRODUKCJI FILMU CZY SESJI FOTOGRAFICZNEJ, NP. CZŁONKOM EKIPY FILMOWEJ, AKTOROM, ASYSTENTOM I KOORDYNATOROM PRODUKCJI, ETC. – W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIO WYNIKAJĄCYM Z CHARAKTERU ŚWIADCZONYCH USŁUG LUB FUNKCJI PEŁNIONEJ NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ CIEBIE, TWOJEGO PRACODAWCĘ LUB PODMIOT, KTÓRY REPREZENTUJESZ; 

 • PODMIOTOM WSPIERAJĄCYM PROCES PRODUKCJI, NP. PRACOWNIKOM OCHRONY, KIEROWCOM, PRZEWOŹNIKOM; 

 • WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTWOWYM (W SZCZEGÓLNOŚCI PODATKOWYM) NA POTRZEBY DOKONANIA STOSOWNYCH ROZLICZEŃ, W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ, A TAKŻE W INNYCH PRZYPADKACH, W KTÓRYCH FILMVISION JEST DO TEGO ZOBOWIĄZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA, W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIO WYNIKAJĄCYM Z TYCH PRZEPISÓW; 

 • AGENCJOM MARKETINGOWYM WSPIERAJĄCYM FILMVISION – W ZAKRESIE, W JAKIM TWOJE DANE PRZETWARZANE SĄ NA CELE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO; 

 • ZEWNĘTRZNEMU AUDYTOROWI ZAANGAŻOWANEMU PRZEZ FILMVISION (PRZETWARZANIE NA CELE AUDYTU). 

 

JAK DŁUGO FILMVISION PRZECHOWUJE TWOJE DANE OSOBOWE? 

 

TWOJE DANE OSOBOWE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UMOWY BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES TRWANIA TEJ UMOWY, NATOMIAST PO JEJ ZAKOŃCZENIU: 

 • DANE PRZETWARZANE DLA CELÓW ROZLICZEŃ PODATKOWYCH I KSIĘGOWYCH PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES 5 LAT PO ZAKOŃCZENIU ROKU, W KTÓRYM MIAŁO MIEJSCE ZDARZENIE FINANSOWE; 

 • W PRZYPADKU POWSTANIA PO STRONIE SPÓŁKI UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, IŻ MOŻE ZAISTNIEĆ KONIECZNOŚĆ DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ, DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ CZAS DO PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ LUB PRZEZ OKRES TRWANIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, UWZGLĘDNIAJĄC OKRES EGZEKWOWANIA WYKONANIA WYROKU. 

 

PONADTO, TWOJE A DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA CELE: 

 • PRZEDSTAWIANIA OFERT I PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH – PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY LUB DO MOMENTU WNIESIENIA PRZEZ CIEBIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE Z TYCH ZDARZEŃ WYSTĄPI WCZEŚNIEJ; 

 • DANE OSOBOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE KONTRAHENTÓW PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ, PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ 10 LAT OD OSTATNIEGO ZLECENIA; 

 • AUDYTU – DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 LATA; 

 • ROZLICZALNOŚCI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH – CO DO ZASADY BEZTERMINOWO. 

 

CZY TWOJE  DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH? 

 

TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W PRZYPADKU, GDYBY OKAZAŁO SIĘ TO KONIECZNE DLA WYKONYWANIA PRZEZ CIEBIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEJ Z TOBĄ UMOWY, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA REALIZACJI TYCH OBOWIĄZKÓW (NP. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ODBYCIA PRZEZ CIEBIE WYJAZDU DO PAŃSTWA NIENALEŻĄCEGO DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO). W TAKIM PRZYPADKU PRZEKAZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PRZESŁANKI NIEZBĘDNOŚCI DLA WYKONANIA ZAWARTEJ Z TOBĄ UMOWY. 

 

CZY NA PODSTAWIE TWOICH  DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE? 

 

TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WYKORZYSTANE DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH OD CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH NIE BĘDZIE DOKONYWANE PROFILOWANIE, ROZUMIANE JAKO ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH, KTÓRE POLEGA NA ICH WYKORZYSTANIU DO OCENY NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW CIEBIE DOTYCZĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO ANALIZY LUB PROGNOZY ASPEKTÓW DOTYCZĄCYCH EFEKTÓW TWOJEJ PRACY, SYTUACJI EKONOMICZNEJ, ZDROWIA, OSOBISTYCH PREFERENCJI, ZAINTERESOWAŃ, WIARYGODNOŚCI, ZACHOWANIA, LOKALIZACJI LUB PRZEMIESZCZANIA SIĘ.

NEWSLETTER ORAZ EMAIL MARKETING 

 

 1. W PRZYPADKU OTRZYMANIA TWOJEJ ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI O OFERTACH I DZIAŁALNOŚCI DOMU PRODUKCYJNEGO FILMVISION, BĘDZIEMY WYSYŁAĆ NA TWÓJ ADRES EMAIL NASZ NEWSLETTER ORAZ INFORMACJE O OFERTACH, PORTFOLIO ORAZ WSZELKICH INICJATYWACH DOMU PRODUKCYJNEGO FILMVISION.   

 2. DOM PRODUKCYJNY FILMVISION JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W OPISANY SPOSÓB, DECYDUJE O TREŚCI NEWSLETTERÓW. PODSTAWĄ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W TYM CELU JEST UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) WYNIKAJĄCY Z WYRAŻONEJ ZGODY.

 3. DZIĘKI PODANYM DANYM BĘDZIEMY STARALI SIĘ ODPOWIEDNIO DOPASOWAĆ PRZESYŁANE TREŚCI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ. PODSTAWĄ PROFILOWANIA JEST UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA, POLEGAJĄCY NA OPTYMALIZACJI NASZYCH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO), POPRZEZ DOBÓR TREŚCI DO ODPOWIEDNICH GRUP UŻYTKOWNIKÓW. TAKIE PROFILOWANIE NIE JEST WYKORZYSTYWANE DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI WYWOŁUJĄCYCH WOBEC UŻYTKOWNIKÓW SKUTKI PRAWNE LUB W PODOBNY SPOSÓB ISTOTNIE NA NIĄ WPŁYWAJĄCYCH.

 4. W CELU TWORZENIA I PROFILOWANIA WIADOMOŚCI E-MAIL DANE MOŻEMY POWIERZAĆ I UDOSTĘPNIAĆ ADMINISTRATOROM SERWISÓW WSPIERAJĄCYCH NAS TECHNOLOGICZNIE, A TAKŻE NASZYM PODWYKONAWCOM ZAJMUJĄCYM SIĘ PRZYGOTOWANIEM I DYSTRYBUCJĄ WIADOMOŚCI.

 5. INFORMACJE BĘDZIEMY PRZESYŁAĆ DO CZASU, AŻ ZREZYGNUJESZ Z OTRZYMYWANIA TAKICH TREŚCI ALBO MY ZREZYGNUJEMY Z ICH WYSYŁKI. ZREZYGNOWAĆ (TJ. WYCOFAĆ ZGODĘ LUB ZGŁOSIĆ SPRZECIW) MOŻESZ ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO PRZYCISKU POJAWIAJĄCEGO SIĘ W WYSYŁANYCH PRZEZ NAS E-MAILACH LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI NA ADRES PODANY NA WSTĘPIE.

 6. POMIMO TWOJEJ REZYGNACJI, NIEKTÓRE TWOJE DANE OSOBOWE POZOSTAWIMY W SWOJEJ BAZIE DANYCH, JAKO DOWÓD NA OKOLICZNOŚĆ POSIADANIA TWOJEJ UPRZEDNIEJ ZGODY, CO MOŻE SIĘ OKAZAĆ NIEZBĘDNE NP. PODCZAS KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. PODSTAWĄ PRAWNĄ TAKIEGO PRZETWARZANIA STANOWI UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO). 

 

PARTNERZY BIZNESOWI – KLIENCI, WSPÓŁPRACOWNICY I PODWYKONAWCY 

 

 1. JESTEŚMY ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH, ICH PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW, KTÓRE SĄ NAM PRZEKAZYWANE W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI. TE DANE MOGĄ POCHODZIĆ BEZPOŚREDNIO OD DANEJ OSOBY LUB OD JEJ PRACODAWCY I OBEJMUJĄ M.IN.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES EMAIL, NR TELEFONU, MIEJSCE PRACY I STANOWISKO.

 2.  TAKIE DANE PRZETWARZAMY W CELU:

 • NAWIĄZANIA I UTRZYMANIA RELACJI BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELAMI I PRACOWNIKAMI;

 • ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI.

  3. TWOJE DANE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ NA NASTĘPUJĄCYCH PODSTAWACH:

 • ART. 6 UST. 1 LIT B RODO, TJ. TAKIE PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY Z TOBĄ LUB PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA TWOJE ŻĄDANIE, PRZED ZAWARCIEM UMOWY,

 • ART. 6 UST. 1 LIT F RODO, TJ. PRZETWARZANIE JEST NASZYM PRAWNIE UZASADNIONYM INTERESEM, ZWIĄZANYM Z DZIAŁANIAMI BIZNESOWYMI ORAZ REALIZACJĄ UMOWY; 

 

PLIKI COOKIES 

 

 1. ABY ZAPEWNIĆ SPRAWNE FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY I DOSTOSOWAĆ DO UŻYTKOWNIKA PUBLIKOWANE PRZEZ NAS TREŚCI UMIESZCZAMY NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA (BĄDŹ INNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM) PLIKI COOKIES.  PODOBNIE POSTĘPUJE WIĘKSZOŚĆ WITRYN INTERNETOWYCH. 

 2. ZGODĘ NA PLIKI COOKIES I PODOBNĄ TECHNOLOGIĘ WYRAŻASZ AKCEPTUJĄC INFORMACJE, KTÓRE NASZA STRONA WYŚWIETLA CI NA BANNERACH LUB POP-UPACH PODCZAS PIERWSZEJ WIZYTY. PAMIĘTAJ, ŻE PLIKI COOKIES MOŻESZ SAMODZIELNIE KONTROLOWAĆ I USUWAĆ ZA POMOCĄ USTAWIEŃ SWOJEJ PRZEGLĄDARKI – INSTRUKCJE SĄ DOSTĘPNE NP. NA STRONIE ABOUTCOOKIES.ORG. W USTAWIENIACH MOŻNA USUNĄĆ WSZYSTKIE PLIKI COOKIE ZAMIESZCZONE NA SWOIM URZĄDZENIU, A W WIĘKSZOŚCI PRZEGLĄDAREK WYBRAĆ USTAWIENIE, KTÓRE UNIEMOŻLIWIA INSTALOWANIE TYCH PLIKÓW NA PRZYSZŁOŚĆ.

 3. COOKIES TO MAŁE PLIKI TEKSTOWE, KTÓRE STRONA INTERNETOWA ZAPISUJE NA KOMPUTERZE LUB URZĄDZENIU PRZENOŚNYM INTERNAUTY W CHWILI, GDY TEN JĄ PRZEGLĄDA. STRONA TA MOŻE W TEN SPOSÓB ZAPAMIĘTAĆ NA DŁUŻEJ CZYNNOŚCI I PREFERENCJE INTERNAUTY (TAKIE JAK NAZWA UŻYTKOWNIKA, JĘZYK, ROZMIAR CZCIONKI I INNE OPCJE), A ADMINISTRATOR ZYSKUJE NARZĘDZIE DO ANALIZY RUCHU NA STRONIE I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH.

 4. CZĘŚĆ PLIKÓW COOKIES JEST TYMCZASOWO PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA SESJI PRZEGLĄDARKI (TZW. COOKIES SESYJNE). ISTNIEJĄ JEDNAK TAKŻE COOKIES STAŁE, KTÓRE POZOSTAJĄ W PAMIĘCI PRZEZ CZAS BLIŻEJ NIEOKREŚLONY (OKRES TEN MOŻNA OGRANICZYĆ W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI).

 5. PLIKI COOKIES GENERUJE NIE TYLKO ADMINISTRATOR, ALE RÓWNIEŻ PODMIOTY TRZECIE, KTÓRE WSPIERAJĄ DZIAŁANIE NASZYCH SERWISÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS), FACEBOOK (PIXEL FACEBOOKA), ETC.

 6. PODMIOTY TE GENERUJĄ TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE AUTOMATYCZNEMU MONITOROWANIU RUCHU W NASZYCH SERWISACH, ANALIZIE DANYCH, BADAŃ STATYSTYCZNYCH I TWORZENIA RAPORTÓW, DZIĘKI KTÓRYM MOŻEMY LEPIEJ ZARZĄDZAĆ SERWISAMI ORAZ POPRAWIAĆ ICH JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ.

 7.  FACEBOOK I GOOGLE MOGĄ PRZYPISAĆ INFORMACJE ZEBRANE ZA POMOCĄ COOKIES DO TWOJEGO PROFILU W ICH SERWISACH ORAZ PUBLIKOWAĆ REKLAMY OPARTE O TWOJE ZAINTERESOWANIA. MOŻESZ WYŁĄCZYĆ TE FUNKCJE W RAMACH USTAWIEŃ KONTA NA FACEBOOKU, KORZYSTAJĄC Z INSTRUKCJI NA STRONIE:  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ADS/WEBSITE_CUSTOM_AUDIENCES/, A W PRZYPADKU GOOGLE NA STRONIE  HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ADS/PREFERENCES/ ORAZ INSTALUJĄC WTYCZKĘ DO PRZEGLĄDARKI ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD ADRESEM: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT.

 8. KAŻDY MOŻE TAKŻE ZREZYGNOWAĆ Z OGLĄDANIA REKLAM BEHAWIORALNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON EUROPEAN INTERACTIVE DIGITAL ADVERTISING ALLIANCE (DLA EUROPY) LUB DIGITAL ADVERTISING ALLIANCE (DLA USA). 

 9. DANE ZBIERANE W POWYŻSZY SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA TWOJĄ IDENTYFIKACJĘ. NIEKTÓRE INFORMACJE ZBIERANE ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIE MOGĄ JEDNAK STANOWIĆ DANE OSOBOWE, A UPOWAŻNIENIA DO ICH PRZETWARZANIA UPATRUJEMY W UZASADNIONYM INTERESIE ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO), POLEGAJĄCYM NA PROWADZENIU ANALIZ, SPRAWDZANIU PREFERENCJI UŻYTKOWNIKÓW I OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH. DANE TE PRZETWARZAMY DO CZASU USTANIA CELU ICH PRZETWARZANIA, CZYLI NP. ZAKOŃCZENIA ANALIZ LUB DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH. UŻYTKOWNIK MA PRAWO SPRZECIWU WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA, KTÓRY MOŻNA ZREALIZOWAĆ POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI ORAZ SPOSOBY WSKAZANE W POPRZEDZAJĄCYCH PODPUNKTACH.

 10. GOOGLE ORAZ FACEBOOK GROMADZĄ DANE NA SERWERACH W USA, WIĘC WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI NA PODSTAWIE TZW. STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH, ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYMAGANEGO PRZEZ PRZEPISY EUROPEJSKIE.

 11. WIĘCEJ INFORMACJI O TWOICH DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ WW. PODMIOTY TRZECIE, A TAKŻE O TWOICH PRAWACH I MOŻLIWOŚCIACH MOŻESZ ZNALEŹĆ TUTAJ:
   

FACEBOOK: HTTPS://PL-PL.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY/

GOOGLE: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/INTL/PL/POLICIES/PRIVACY/PARTNERS 

bottom of page